DOBRA INFORMACJA BEZ TAJEMNIC

proklamacja, proklamacja władzy Jezusa, proklamacja w Krakowie, proklamacja Jezusa, proclamation Poland, proklamacja manifest, kierunek Jezus, kościół miłości i mocy Jezusa, proklamacja Krakow

Słowa z Biblii

Bóg bowiem tak pokochał świat, że dał swojego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne  Ewangelia Jana 3,16

Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł  List do Rzymian 5,8

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej  List do Rzymian 3,23

Jak napisano: nie ma ani jednego sprawiedliwego  List do Rzymian 3,10

Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu  List do Rzymian 6,23

Którzykolwiek zaś go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię jego  Ewangelia Jana 1,12

Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism  1 List do Koryntian 15,3-4

Teraz możesz być zbawiony(a)
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną  Apokalipsa Jana 3,20

Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie  List do Rzymian 10,13

Zapewnienia dla tego, kto uwierzy

Bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz  List do Rzymian 10,9

Ręczę i zapewniam, kto słucha mego Słowa i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia  Ewangelia Jana 5,24

To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny  1 List Jana 5,13

Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego  Ewangelia Jana 20,31

 

Decyzja przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela

Boże wyznaję przed Tobą, że jestem grzesznikiem. Wierzę, że Jezus Chrystus, umarł na krzyżu za moje grzechy i wstał z martwych abym ja mógł żyć. Przyjmuję Cię teraz Jezu do swojego ducha i uznaję jako mojego Pana i Zbawiciela. Wyznaję, że odtąd jestem nowym stworzeniem. Jestem usprawiedliwiony w Jezusie Chrystusie i mogę śmiało stać przed Tobą Boże Ojcze. Amen. Chwała Tobie Jezu.

Człowiek został stworzony podobny do Boga. Diabeł ukradł człowiekowi człowieczeństwo, ukradł mu miłość z Bogiem, szczęście rodzinne, zawód pana Ziemi. Jezus przywrócił człowieczeństwo, czyli trzy atrybuty człowieka: miłość do Boga, miłość do ludzi, panowanie nad ziemskim stworzeniem.

Można odzyskać swoją tożsamość za darmo przez zaufanie Bogu. Jak?

Przez przejście przez dołek. Zejdź w dół i nie zostań tam tylko wyjdź w górę. Zacznij od zejścia w dół do przyczyn problemu:

Przyznaj, że straciłeś miłość do Boga, miłość do ludzi i stworzenie panuje nad Tobą a nie Ty nad nim. Przyznaj, że ta strata, to Twoja wina, wszystkie błędy, niezrealizowane przeznaczenia, wielkie Twoje pomyłki. Przyznaj to w umyśle poprzez pomyślenie, że tak jest, słowem poprzez powiedzenie, że tak jest i w ciele poprzez zanurzenie się w wodzie, która symbolizuje świat i Twój z nim upadek.

Potem się wynurz:

Przyznaj, że Jezus kupił Twoje życie, poszedł za Ciebie do piekła, poszedł za Ciebie na śmierć, stał się za Ciebie przeklęty, stał się za Ciebie chory i chcesz by był Twoim właścicielem. Przyznaj, że masz dostęp do miłości do Boga, miłości do ludzi i realizacji swojego powołania, czyli dobrego panowania nad stworzeniem. Przyznaj to w umyśle poprzez pomyślenie, że tak jest, słowem poprzez powiedzenie, że tak jest i w ciele poprzez wynurzenie się z wody, w której Twoja upadła tożsamość została.

Po wynurzeniu przeczytaj listę wersów ze Słowa Bożego, w których Bóg mówi o Tobie, co posiadłe(a)ś w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, ze względu na to, że przyjąłeś Go jako swojego Zbawiciela i Pana. Jeśli wyznajesz je – a Krew Jezusa daje Ci do tego prawo – Duch Święty urzeczywistnia, te prawdy Boże w Twoim życiu. Jeśli myślisz i mówisz negatywnie, szatan zrobi z tego użytek.

Otrzymasz to wszystko w swoim życiu, co wyznajesz. To Ty wyznajesz – przez swoje wyznanie ustami – na jaką drogę wstępujesz.

KIM JESTEŚ W JEZUSIE

Powtarzaj wielokrotnie w ciągu dnia jeden wers za drugim. Naucz się ich na pamięć. Naucz się wyznawać to Słowo a stanie się to wszystko Twoim udziałem.
A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowienie umysłu swego … (Rz 12:2)

Dziel się nimi ze swoimi bliźnimi, pamiętając o tym że są one DUCHEM i ŻYCIEM WIECZNYM
Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was są duchem i są życiem. (Jan 6:63)

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz Słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego (Jan 6:68)

 • Zostałem powołany w Chrystusie (Rz 1:6)

 • Mam odkupienie w Chrystusie (Rz 3:24)

 • Króluję w życiu przez Chrystusa (Rz 5:17)

 • Żyję w Bogu przez Chrystusa (Rz 6:11)

 • Jestem współdziedzicem z Chrystusem (Rz 8:17)

 • Jestem uświęcony w Chrystusie (1 Kor 1:2)

 • Mam zwycięstwo w Chrystusie (1 Kor 15:57)

 • Zwyciężam w Chrystusie (2 Kor 2:14)

 • Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie (2 Kor 5:17)

 • Jestem sprawiedliwością Bożą w Chrystusie (2 Kor 5:21)

 • Mam wolność w Chrystusie (Ga 2:4)

 • Jestem ukrzyżowany z Chrystusem (Ga 2:20)

 • Jestem przyobleczony w Chrystusa (Ga 3:27)

 • Przez Chrystusa jestem dziedzicem Bożym (Ga 4:7)

 • Zostałem ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie (Ef 1:3)

 • Zostałem wybrany w Chrystusie jeszcze przed założeniem świata, abym był święty i nienaganny przed obliczem Jego (Ef 1:4)

 • Otrzymałem dziedzictwo w Chrystusie (Ef 1:11)

 • Zostałem ożywiony z Chrystusem (Ef 2:5)

 • W Chrystusie zostałem posadzony w okręgach niebieskich (Ef 2:6)

 • Mam swobodę i dostęp do Boga w Chrystusie (Ef 3:12)

 • Raduję się w Chrystusie (Flp 3:3)

 • Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie (Flp 3:14)

 • Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia (Flp 4:13)

 • Przez Chrystusa Bóg zaspokaja nasze wszystkie potrzeby (Flp 4:19)

 • Chrystus we mnie jest nadzieją chwały (Kol 1:27)

 • Mam pełnię w Chrystusie (Kol 2:10)

 • Zostałem wzbudzony w Chrystusie (Kol 3:1)

 • Moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu (Kol 3:3)

 • Chrystus jest moi życiem (Kol 3:4)

 • Posiadam umysł Chrystusa (1 Kor 2:16)

 • Jestem zachowany w Chrystusie (Jud 1:1)

 • Jestem kochany (1 Jana 3:1 i 4:9)

 • Jestem więcej niż zwycięzcą (Rzym 8:37)

 • Mam prawdziwe życie (1 Jana 5:12,13)

 • Mam wolność (2 Kor 3:17)

 • Mam przebaczenie (1 Jana 1:9)

 • Jestem martwy dla grzechu (Rzym 6:11)

 • Mam pokój z Bogiem (Rzym 5:1)

 • Mam uzdrowienie (Iz 53:4,5 ; Mat 8:17 ; 1 Piotra 2:24)

 • Umarłem z Chrystusem dla grzechu (Rzym 6:6-8)

 • Jestem synem Boga (Gal 4:6-7 ; Rzym 8:16-17 ; 1 Jana 3:1-3)

 • Jestem królem i kapłanem ( Objawienie Jana 1:6)

 • Jestem współobywatelem świętych i domownikiem Boga (Ef 2:19)

 • Mam pokój (Jan 14:27)

 • Nie ma dla mnie żadnego potępienia (Rzym 8:1)

Tekst pochodzi z książki „Modlitwy, które wypędzają demony” Johna Eckhardta oraz przedruku jednej ze stron misjapetra.com